A Cadillac Kereskedelmi Zrt. (székhely: 5100 Jászberény Rákóczi út 59. adószám: 10427743-2-16) megbízza Egész Nap Kft.-t (székhely: 5136 Jászszentandrás, Mártírok út 81. adószáma. 23963166-2-16, telefon szám: +3657/540-580 illetve +36 30 543 8402, e-mail: thermal-jaszapati@vnet.hu), mint adatkezelőt. Az adatkezelő fontosnak tartja ügyfelei és minden egyéb érintett természetes személy (továbbiakban: érintettek) adatkezeléshez kapcsolódó jogának tiszteletben tartását és érvényre juttatását, ezért ezúton tájékoztatja az érintetteket, hogy tiszteletben tartja az érintettek személyhez fűződő jogait, és adatkezelése során a magyar hatályos jog anyagi és eljárásjogi szabályai, a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat, valamint egyéb más belső szabályzatok értelmében jár el.
Jelen rövid adatvédelmi Tájékoztató az Adatkezelő Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzatának (továbbiakban: Szabályzat) rövid kivonata, amely azzal a céllal jött létre, hogy az érintetteket tömören tájékoztassa az Adatkezelő adatvédelemmel kapcsolatos leglényegesebb szabályairól. Jelen Tájékoztató a Szabályzat mellékletének tekintendő, és a Tájékoztatóban nem tárgyalt kérdéskörök, témák vonatkozásában a Szabályzat, valamint a vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak, és ezekkel együtt értelmezendő.
Kik az érintettek?
Az érintettek körei: Érintett minden, bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy, akinek adatait az Adatkezelő kezeli. Az érintettek tehát elsődlegesen a vendégek és a saját Munkatársak, az Adatkezelő természetes személy Partnerei, nem természetes személy Partnereinek képviselői, kapcsolattartói, esetleg egyéb munkavállalói.
Milyen adatkezelési tevékenységeket végez az Adatkezelő és milyen célból, mennyi ideig kezeli az adataimat?
Egyszeri információkérés
• Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől információt kérjenek.
• Az információkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel kapcsolatba lép és az Adatkezelőtől információt kér személyes adatainak megadása mellett.
• Kezelt adatok köre és célja:
• név* azonosítás
• telefonszám kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás
• kérdés tartalma* válaszadás
• Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő információ nyújtása és kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig. Abban az esetben, ha az információ kéréshez és/vagy információ adáshoz joghatás fűződik, vagy az érintettet, vagy az Adatkezelőt hasonlóan jelentős mértékben érinti, Adatkezelő az adatokat a mindenkori elévülési időben kezeli.
Érintettel történő folyamatos, rendszeres kapcsolattartás során kezelt adatok
• Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett vele különböző módokon és fórumokon folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tartson. Példálózó felsorolással élve ilyen az elektronikus alapú kapcsolattartás, például érintettel folyatott e-mail váltás, a postai úton vagy telefonon történő kapcsolattartás, stb.
• Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Abban az esetben, ha az Adatkezelő és az érintett megállapodást kötnek egymással például az Adatkezelő valamely szolgáltatásának, például a szálláshely-szolgáltatás igénybevételéről, az adatkezelés jogalapja alapulhat a szerződéskötésen is. Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás, így a vonatkozó adatok kezelése alapulhat az érintett, harmadik személy, vagy az Adatkezelő jogos érdekén, valamint más, jogszabályban meghatározott más jogalapon is, lehet például jogszabály alapján kötelező is (lásd a Szabályzat Jogalap, jogszerűség c. fejezetét).
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki az egyszeri információkérésen túl folyamatosan, vagy rendszeresen kapcsolatot tart az Adatkezelővel.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név* azonosítás
• telefonszám kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás
• kérdés, kérdés, egyéb, érintett által válaszadás
• megadott adat
• Az adatok kezelésének célja az érintettel történő kapcsolattartás, felmerülő kérdések, kérések és egyebek megválaszolása, megoldása.
• Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy ha az érintett vagy harmadik személy, vagy az Adatkezelő érdeke, vagy kötelezettség teljesítése megkívánja, akkor a cél megvalósulását követően, az érdek megszűnéséig, vagy kötelezettség teljesítésének fennállásáig. Ha az adatkezelés módja vagy más alapján jogszabály kötelezően meghatározza az adatkezelés időtartamát, úgy az Adatkezelő a vonatkozó jogszabályban meghatározott ideig kezeli az adatokat.
Ajánlatkérés
• Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől ajánlatot kérjenek.
• Az ajánlatkérés önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
• Kezelt adatok köre és célja:
• név* azonosítás
• telefonszám kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás
• kérdés/kérés tartalma* válaszadás
• érkezés napja* ajánlatadáshoz szükséges
• távozás napja* ajánlatadáshoz szükséges
• felnőttek száma* ajánlatadáshoz szükséges
• gyermekek száma ajánlatadáshoz szükséges
• ellátási igény megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
• kiválasztott ajánlat megjelölése ajánlatadáshoz szükséges
• szolgáltatás (speciális) ajánlatadáshoz szükséges
• részletei/kérdés
• Az adatkezelés célja az érintett számára megfelelő ajánlat nyújtása és kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: ajánlat érvényességi idejének lejártáig.
• Szobafoglalással és/vagy ajánlattal kapcsolatos adatkezelés
• Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelő részére szobafoglalási igényt juttassanak el.
• A szobafoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával szobát
• A kezelt adatok köre és célja:
• megszólítás* azonosítás
• név* azonosítás
• cégnév/iroda kapcsolattartás
• utca, házszám* kapcsolattartás
• város kapcsolattartás
• irányítószám* kapcsolattartás
• ország* kapcsolattartás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás
• kérdés/kérés tartalma válaszadás
• érkezés napja* szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
• távozás napja* szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
• felnőttek száma* szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
• gyermekek száma szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
• ellátási igény megjelölése szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
• kiválasztott ajánlat megjelölése szobafoglaláshoz szükséges, érintett megfelelő ellátásához szükséges
• kiegészítő szolgáltatások szobafoglaláshoz szükséges, érintett
• részletei/kérdés megfelelő ellátásához szükséges
• hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél feliratkozáshoz szükséges
• Az adatkezelés célja a szobafoglalási igény feldolgozása, az adott szoba és az érintett összekapcsolásával a szoba lefoglalása, valamint kapcsolattartás az érintettel.
• Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Bejelentkezés és a bejelentő lap/vendég- és idegenforgalmi nyilvántartás
• Érintett az érkezésekor, a lefoglalt és visszaigazolt szobájának elfoglalása előtt bejelentőlapot és/vagy a helyi önkormányzat szerint meghatározott vendég- és idegenforgalmi nyilvántartást szolgáló könyvet tölt ki, amelyben hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az alább megadott
adatokat a vonatkozó jogszabályokban (így különösen az idegenrendészettel, valamint az idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályokban) meghatározott kötelezettségei teljesítése, illetve a teljesítés bizonyítása, továbbá az érintett beazonosítása céljából mindaddig kezelje, amíg az illetékes hatóság az adott jogszabályokban meghatározott kötelezettségek teljesítését ellenőrizheti.
• A bejelentkezés, a bejelentő lap kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul, de a szolgáltatások igénybe vételének feltétele, és a 6. pontban meghatározott adatok vonatkozásában – ha azokat az érintett önkéntesen megadta -, az adatkezelés kötelező.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által üzemeltetett Szállodába személyes adatainak megadásával bejelentkezik, bejelentő lapot tölt ki.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név* jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás
• szül. hely, idő* jogszabályon alapulóan kötelező, azonosítás
• lakcím* jogszabályon alapulóan kötelező, kapcsolattartás, IFA megállapítása
• e-mail cím* kapcsolattartás
• személyi ig. szám azonosítás
• gépkocsi rendszáma gépkocsi azonosítása
• állampolgárság* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA megállapítása, idegenrendészet
• tartózkodás jellege – wellness, családi üdülés, gyógyüdülés, konferencia, üzleti, esküvő statisztika
• fizetés módja – készpénz, hitelkártya, egyéb statisztika, fizetési módozatra történő felkészüléshez szükséges
• érkezés és elutazás dátuma* jogszabályon alapulóan kötelező, IFA megállapítása
• Hogyan értesült szállodánkról? kérdés válasza statisztika
• hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél küldése
• nem (nem EU-s állampolgárok jogszabályon alapulóan kötelező, esetén) azonosítás
• útlevél száma (nem EU-s jogszabályon alapulóan kötelező, állampolgárok esetén) azonosítás
• vízum vagy tartózkodási engedély száma (nem EU-s állampolgárok azonosítás esetén) jogszabályon alapulóan kötelező,
• Magyarország területére történő belépés dátuma (nem EU-s azonosítás állampolgárok esetén) jogszabályon alapulóan kötelező,
• Az adatkezelés célja a jogszabályoknak (különösen az idegenrendészeti és idegenforgalmi adóval kapcsolatos jogszabályoknak) történő maradéktalan megfelelés biztosítása, a szálláshely szolgáltatási szerződés létrejötte, továbbá teljesülésének, teljesítésének bizonyítása, valamint az esetleges igényérvényesítés és kapcsolattartás az érintettel.
• A helyi adókról szóló 1990. évi C. törvény felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzat idegenforgalmi adó megállapítására vonatkozó rendelete
alapján, kötelező az adatkezelés a név, születési hely és idő, lakcím, állampolgárság vonatkozásában, így azok az Adatkezelő által nyújtott szolgáltatások igénybe vételének jogszabályi feltételei.
• Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy tekintettel a 2011. évi CXII. törvény 6.§ 5. bekezdésében foglaltakra, az érintett által önként
megadott adatokat az adóval (különösen az idegenforgalmi adóval) kapcsolatos jogszabályokból fakadó kötelezettségeinek teljesítése céljából, valamint jogos érdekeinek érvényesítése céljából, az érintett további külön hozzájárulása nélkül, valamint az érintett hozzájárulásának visszavonását követően is kezelheti.
• A papíralapú bejelentkező lapok és egyéb papíralapú, adatokat tartalmazó iratok őrzésére, tárolására, megsemmisítésére vonatkozóan az Adatkezelő a jelen szabályzatnak és az Iratkezelési Szabályzatnak megfelelően jár el.
• Adatkezelés időtartama: jogszabály alapján kötelező adatok esetén a felvételtől számított 5 évig, hírlevél esetén az érintett kérésére törlésig, egyéb adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
• A bejelentő lapon az e-mail cím megadásával a Vendégnek lehetősége van feliratkozni az Adatkezelő hírlevelére. A hírlevélre vonatkozóan egyebekben a jelen szabályzatban foglaltak az irányadóak.
· Szállodai mágneskártyás beléptető rendszer
• Érintett számára az Adatkezelő meghatározott területeire, így a szobába történő bejutást az Adatkezelő mágneskártya segítségével teszi lehetővé személy- és vagyonbiztonsági okokból.
• A mágneskártya igénylése önkéntes hozzájáruláson alapul és a szálláshely-szolgáltatás igénybevételének kötelező eleme, amennyiben a szoba kizárólag mágneskártya segítségével nyitható.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő általüzemeltetett Szállodában szálláshely-szolgáltatást kíván igénybe venni.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• lakcím azonosítás
• mágneskártya száma azonosítás
• Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, személy- és vagyonvédelem, a szolgáltatások igénybevételének könnyebb követése, valamint kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni a rögzített adatokat. Az elektronikus beléptető rendszer működtetése során keletkezett adatokat (pl. a belépés időpontja) alkalmi belépés esetén a távozástól számított huszonnégy óra elteltével meg kell semmisíteni, amennyiben a rendszer egyáltalán képes rögzíteni a működtetés során keletkezett adatokat.
Kamerarendszer
• A Szálloda területén térfigyelő kamerák üzemelnek az érintettek személyi és vagyoni biztonsága érdekében és egyéb célokból. Ezek működtetésére az érintettek figyelmét tájékoztató táblák hívják fel.
• Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása az Adatkezelő táblák formájában kihelyezett tájékoztatása, valamint a recepción elérhető kameraszabályzata alapján. A hozzájárulás ráutaló magatartás formájában is megadható. Ráutaló magatartás különösen, ha az érintett a kamerás térfigyelő rendszerrel érintett egységekbe bemegy, illetve ott tartózkodik.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki térfigyelő kamerarendszerrel megfigyelt területre bemegy, illetve ott tartózkodik.
• A kezelt adatok köre és célja:
• képmás azonosítás
• egyéb személyes adatok azonosítás
• Az adatkezelés célja a megfigyelt területen levő vagyontárgyakkal, eszközökkel, berendezésekkel kapcsolatos vagyonvédelem, valamint személyvédelem és az érintettek azonosítása, területen bekövetkezett balesetek megelőzése és a bekövetkezett balesetek körülményeinek
feltárása, minőségbiztosítási okok, a minőségbiztosítási kifogások esetén a (jog)vita tisztázása, feltárása, bizonyítása, vendégpanasz kivizsgálása, stb. Az adatkezelés célja minden egyes kamera esetében külön kerül meghatározásra a vonatkozó kameraszabályzat mellékletében.
• A felvétel tárolásának helye: az Adatkezelő üzemeltetésében álló, 1094 Budapest Viola utca 10-14. szám alatt található iroda.
• A kamerarendszer üzemeltetésével kapcsolatban az Adatkezelő a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő kameraszabályzatban rendelkezik azzal a kikötéssel, hogy a nevezett kameraszabályzat kizárólag a mindenkor hatályos Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat rendelkezéseivel együtt értelmezendő, a Kameraszabályzat az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzat mellékletének tekintendő és elérhető a recepción.
• Adatkezelés időtartama: 2005. évi CXXXIII. törvény 31. § 2. bek.
• (felhasználás hiányában a felvételtől számított 3 munkanap).
Törzsvendég program
• Az Adatkezelő törzsvendég nyilvántartása és programja egy, az érintettek egy bizonyos csoportja számára nyújtott exkluzív szolgáltatás, amelynek célja kedvezmények nyújtása az ezt a célt szolgáló nyilvántartásban résztvevő érintettek részére.
• A törzsvendég programban történő részvétel a jelen Szabályzattól formailag elkülönülő szabályzatban meghatározott feltétel teljesítéséhez kötött és az érintett önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki korábban már igénybe vette az Adatkezelő szolgáltatásait, teljesítette a törzsvendéggé válás feltételeit és személyes adatainak megadása mellett törzsvendég kíván lenni.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• cím kapcsolattartás
• telefonszám kapcsolattartás
• e-mail cím kapcsolattartás
• szállodában történő tartózkodás dátumai jogosultság megállapítása
• hírlevélre történő feliratkozás jelzése hírlevél küldése
• Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása, jogosultságainak megadása és ellenőrzése, az érintettek tájékoztatása a kizárólag törzsvásárlóknak/törzsvendégeknek szóló kedvezményekről, akciókról, egyebekről, kapcsolattartás.
• A tagsági státusz az utolsó igénybe vett szolgáltatás igénybevételétől számított 6 (hat) év után inaktívvá válik.
• Előfordulhat, hogy a kizárólag törzsvendégek számára biztosított egyéb akcióban, programokban történő részvételhez további személyes adatok megadására van szükség, de ilyen esetekben az Adatkezelő az adatbekéréssel egyidejűleg írásban tájékoztatja az érintettet az adatkezelés céljáról, módjáról és időtartamáról. Az ilyen írásbeli tájékoztatók a jelen Szabályzat mellékleteinek tekintendők, és ezért azokra kiterjed a Szabályzat hatálya.
• Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig/meghatározott határidő (6 év) lejártáig.
Ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos adatkezelés
• Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett különböző ajándékutalványokat/kuponokat vásároljon, amelyeket az adott értékben fel lehet használni az Adatkezelő szolgáltatásaira.
• Az ajándékutalvány/kupon megrendelése és felhasználása önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki ajándékutalványokat/kuponokat kíván vásárolni, vagy beváltani az Adatkezelő valamely szolgáltatásával/termékével kapcsolatban.
• A kezelt adatok köre és célja:
• érintett, mint megrendelő neve* azonosítás
• ajándékutalvány kedvezményezettjének neve, vagy annak jelzése, hogy az ajándékutalványt a birtokosa használhatja fel (név nélküli kedvezményezett)* azonosítás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás
• utalvány értéke* teljesítéshez és számlázáshoz szükséges adat
• fizetési mód meghatározása számlázáshoz szükséges adat
• szállítási cím szállításhoz szükséges adat
• Az adatkezelés célja az, hogy az érintett adatainak megadásával ajándékutalvánnyal/kuponnal kapcsolatos egyedi ajánlatot kaphasson, ajándékutalványt/kupont rendelhessen meg és/vagy válthasson be, valamint kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Kérdőív, értékelő rendszer
• Az érintettek az Adatkezelőnél alkalmazott minőségbiztosítási folyamat részeként online, e-mail és papír alapú kérdőív útján, illetve az értékelő rendszer segítségével adhatják meg véleményüket.
• Az értékelő kérdőív kitöltése önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és értékeli azokat a minőség javítása és/vagy visszajelzés céljával.
• Kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• szobaszám azonosítás
• érkezés dátuma azonosítás
• e-mail cím kapcsolattartás
• szöveges értékelés minőségbiztosítás
• Adatkezelő által nyújtott minőségbiztosítás
• szolgáltatásokkal kapcsolatos, több
• fokozatú értékelés
• látogatás oka statisztika, minőségbiztosítás
• szállodaválasztás oka statisztika, minőségbiztosítás
• Az adatkezelés célja a szolgáltatások minőségének javítása, esetleges panaszok kivizsgálása és kapcsolattartás.
• Az adatok megadása nem kötelező, azok csupán az esetleges panaszok pontos kivizsgálását, illetve az Adatkezelő által az érintett részére történő válaszadás biztosítását szolgálják.
• Adatkezelő a kérdőívek és értékelő rendszer segítségével kapott véleményeket, az adott érintettre nem visszavezethető, az érintett nevével nem összekapcsolható adatokat statisztikai célokból is felhasználja.
• Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Hírlevél küldése
• Érintett az szolgáltatások igénybevétele előtt vagy során, vagy egyéb más módon a következőkben meghatározott adataival iratkozhat fel hírlevélre.
• A hírlevélre történő feliratkozás önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő híreiről, akcióiról, kedvezményeiről rendszeresen értesülni kíván, ezért személyes adatainak megadásával a hírlevél szolgáltatásra feliratkozik.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• e-mail cím hírlevél kiküldése
• A hírlevél küldéssel kapcsolatos adatkezelés célja a címzett teljes körű általános, vagy személyre szabott tájékoztatása az Adatkezelő legújabb akcióiról, eseményeiről, híreiről, értesítés szolgáltatások változásáról, elmaradásáról.
• Hírlevél kiküldését az ezzel a feladattal megbízott, a jelen Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó teszi meg az Adatkezelő nevében és javára, vonatkozó szerződés alapján.
• Hírlevél kiküldése kizárólag az érintett előzetes hozzájárulásával történik.
• Az Adatkezelő, és az Adatkezelő adatfeldolgozója kizárólag addig kezeli az ebből a célból felvett személyes adatokat, amíg az érintett le nem iratkozik a hírlevél listáról, vagy a 11. pont szerinti esetben megerősítést nem ad.
• Az érintett a hírlevélről bármikor leiratkozhat, az elektronikus levelek alján, valamint a actorsales@actorhotel.hu vagy director@actorhotel.hu e-mail címre küldött lemondási kérelem útján.
• Az Adatkezelő a hírlevél listát háromévente felülvizsgálja, és a hírlevél küldéshez három év után megerősítő hozzájárulást kér. Annak az érintettnek az adatait, aki nem ad megerősítő hozzájárulást az Adatkezelő törli az adatállományból.
• Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, vagy ha érintett további hozzájárulást nem ad.
• Adatkezelő és adatfeldolgozó a kiküldött hírlevelek olvasottságáról, a hírlevelekben levő linkekre történő kattintások segítségével, statisztikát
• A közösségi oldalakon, különösen Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik”linkre kattintva iratkozhat le, illetve az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat. A közösségi oldalak hírfolyamairól, le- és feliratkozásokról, az adott közösségi oldal adatkezeléséről a közösségi oldalon tájékozódhat.
Vendégkönyv
• Érintett a recepción papír alapon elérhető vendégkönyvbe véleményt, megjegyzést írhat adatainak megadásával párhuzamosan.
• A vendégkönyv használata önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő szolgáltatásait igénybe vette és tapasztalatait, véleményét a vendégkönyv segítségével kívánja megosztani az Adatkezelővel és másokkal.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• cím kapcsolattartás
• e-mail cím kapcsolattartás
• megjegyzés, vélemény minőségbiztosítás
• Az adatkezelés célja az, hogy az érintett az Adatkezelő szolgáltatásaival kapcsolatos véleményét kinyilváníthassa az Adatkezelő szolgáltatásai minőségének javítása érdekében, továbbá Adatkezelő részéről kapcsolattartás az érintettel esetleges vendégpanasz miatt.
• Érintett tudomásul veszi, hogy a vendégkönyvet más érintettek, és harmadik személyek is elérhetik, ezért a vendégkönyv használatával kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy a vendégkönyvben meghatározott adatait más érintettek, valamint harmadik személyek is megismerhessék. Tekintettel arra, hogy Adatkezelő a vendégkönyvben megadott adatokat nem vizsgálja, de a vendégkönyvet elérhetővé teszi, ezért a vendégkönyv használatáért Adatkezelő felelősséget nem vállal. Ennek megfelelően érintett a vendégkönyvet körültekintően kell, hogy használja.
• Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Időpontegyeztetés
• Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával az Adatkezelőtől időpontot kérjenek, amely során személyesen egyeztethetnek az Adatkezelővel annak szolgáltatásairól, egyéb kérdésekről.
• Az időpontegyeztetés és -foglalás önkénteshozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adatainak megadásával időpontot foglal.
• A kezelt adatok köre:
• név* azonosítás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím kapcsolattartás
• időpont* szolgáltatás biztosításához szükséges
• Az adatkezelés célja az érintett számára időpont biztosítása és kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig.
Asztalfoglalási igénnyel kapcsolatos adatkezelés
• Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az általa üzemeltetett étterembe az érintett asztalt foglaljon adatainak megadásával.
• Az asztalfoglalás önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki asztalt kívánt foglalni adatainak megadásával.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• telefonszám kapcsolattartás
• Az adatkezelés célja az asztal lefoglalása, az érintettek beazonosítása és a kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Rendezvényszervezés
• Adatkezelő lehetővé teszi érintettek kisebb-nagyobb csoportja számára, hogy szolgáltatásait ugyanazon időpontban, egyszerre vegyék igénybe csapatépítés, vagy egyéb rendezvény során.
• Az adatkezelés önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki más érintettekkel együtt, egyazon időpontban kívánja igénybe venni Adatkezelő szolgáltatásait rendezvény céljával.
• A kezelt adatok köre és célja
• kapcsolattartó neve azonosítás
• e-mail cím kapcsolattartás
• cím kapcsolattartás
• telefonszám kapcsolattartás
• létszám szervezéshez szükséges adat
• felnőttek száma szervezéshez szükséges adat
• gyermekek száma szervezéshez szükséges adat
• érkezés időpontja szervezéshez szükséges adat
• távozás időpontja szervezéshez szükséges adat
• érintett általi egyéb közlemény válaszadás
• Az adatkezelés célja a rendezvény megszervezésével kapcsolatos feladatok ellátása, valamint kapcsolattartás az érintettel.
• Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Szolgáltatások igénybevétele és a felelősségvállalói nyilatkozat
• Adatkezelő a szolgáltatásai igénybevétele előtt az érintettől felelősségvállalói nyilatkozatot kérhet a következőkben meghatározott adatok szolgáltatása mellett.
• A felelősségvállaló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul, de egyes szolgáltatások igénybe vételének feltétele.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki adott, felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás(oka)t igénybe kívánja venni és ezért adatainak megadása mellett felelősségvállaló nyilatkozatot tesz.
• Amennyiben ilyen nyilatkozatot kér az Adatkezelő, úgy az adatkezeléssel érintett adatok köre a következő:
• név* azonosítás
• anyja neve* azonosítás
• lakcím azonosítás
• születési hely és idő* azonosítás
• email cím* kapcsolattartás
• telefonszám* kapcsolattartás
• baleset esetén értesítendő személy kapcsolattartás
• telefonszáma*
• Az adatkezelés célja az érintettek nyilatkozattétele, azonosítása és szükség esetén kapcsolatfelvétel és -tartás.
• Amennyiben érintett a szolgáltatás nyújtását befolyásoló vagy kizáró tényt tár fel az Adatkezelő részére, vagy Adatkezelő ilyen tényt egyértelműen és bizonyíthatóan talál az érintettel kapcsolatban (pl. alkoholos befolyásoltság) úgy Adatkezelő az adott, felelősségvállaló nyilatkozat adásához kötött szolgáltatás(ok) nyújtását megtagadhatja.
Megállapodás megkötésével kapcsolatos adatkezelés
• Adatkezelő az egyes szolgáltatásainak nyújtását megállapodás előzetes megkötéséhez, mint feltételhez köti.
• A megállapodás megkötése önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, valamint szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személy, aki az Adatkezelővel – személyes adatainak megadása mellett – megállapodást köt az Adatkezelő szolgáltatásainak igénybevételére.
• Kezelt adatok köre és célja:
• név* azonosítás, számlázás
• telefonszám* kapcsolattartás
• e-mail cím* kapcsolattartás
• cím szerződés tartalmi eleme, számlázás
• megállapodáshoz megadott további szerződés tartalmi elemei, számlázás
• személyes adatok (lásd az ÁSZF
• rendelkezéseit)
• szolgáltatás tárgya, tartalma szerződés tartalmi eleme
• díjazás szerződés tartalmi eleme
• jogok és kötelezettségek szerződés tartalmi eleme
• Az adatkezelés célja az érintett azonosítása, az érintett számára megfelelő szolgáltatás nyújtása a megállapodás rendelkezéseinek megfelelően, kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 évig.
Bankkártya adatokkal kapcsolatos adatkezelés
• Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett szolgáltatások/termékek ellenértékét bankkártyával (ideértve a hitelkártyákat) egyenlítse ki, vagy foglalja le.
• A bankkártya adatok megadása önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankkártyával kíván fizetni/bankkártyával kívánja a szolgáltatást lefoglalni.
• A kezelt adatok köre és célja:
• bankkártya száma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
• CVV kód azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
• lejárat dátuma azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
• kártyabirtokos neve azonosítás pénzügyi tranzakcióhoz
• Az adatkezelés célja a bankkártyával történő pénzügyi teljesítés elősegítése.
• Tekintettel arra, hogy az érintett nem az Adatkezelő által üzemeltetett internet alapú szállásfoglalási rendszeren (pl. booking.com) keresztül megadhatja személyes adatait és bankkártya adatait, amelyeket a szállásfoglalási rendszert üzemeltető vállalkozás az Adatkezelő számára
továbbíthat az üzemeltető adatvédelmi szabályozása alapján, ezért az Adatkezelő a bankkártya adatait megismerheti és adott esetben, a saját általános szerződési feltételei alapján azt kezelve, felhasználva beterhelheti meghatározott összeggel (pl. vissza nem térítendő foglalás esetén).
• Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Banki adatokkal kapcsolatos adatkezelés
• Adatkezelő lehetővé teszi, hogy érintett a termékek/szolgáltatások ellenértékét bankon keresztül történő átutalással egyenlítse ki.
• A bankon keresztül történő átutalás, és így a kapcsolódó adatok Adatkezelő részére történő közlése önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Érintettek köre: Minden természetes személy, aki bankon keresztül történő átutalással kíván fizetni.
• A kezelt adatok köre és célja
• számlabirtokos neve azonosítás
• bankszámla száma azonosítás
• közlemény azonosítás
• összeg azonosítás
• Az adatkezelés célja az érintett részéről történő pénzügyi teljesítés elősegítése, ellenőrzése.
• A bank- és üzleti titok megőrzése érdekében Adatkezelő minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy fenti adatok kizárólag azoknak a Munkatársnak jusson tudomására, akinek az a feladatai elvégzése érdekében elengedhetetlenül szükséges, és ehhez megfelelő jogosultsággal rendelkezik.
• Az adatkezeléssel érintett tevékenység és folyamat a következő:
• Érintett a banki átutalást az általa választott és számára elérhető csatornán teszi meg.
• Érintett a banki átutalás megtörténtével az Adatkezelő számára megismerhetővé teszi a fenti adatait, tehát a sikeres banki utalást követően az Adatkezelő bankszámlájára megérkezik az utalt összeg és a fenti adatok.
• Adatkezelő a banki átutalásokat, különösen a név, összeg, közlemény adatait ellenőrzi.
• A banki átutalás adatait Adatkezelő adatfeldolgozója felé átadhatja, ha van kapcsolódó feladattal (pl. könyvelés) megbízott adatfeldolgozója.
• Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Nyereményjáték szervezése
• Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy a következőkben részletezett adataik megadásával nyereményjátékon vegyenek részt az adott nyereményjátékra vonatkozó szabályok alapján. Az aktuális nyereményjáték(ok) és a vonatkozó játékszabály(ok), feltételek a weboldalon elérhetőek.
• A nyereményjátékban történő részvétel önkénteshozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által szervezett nyereményjátékon adatinak megadásával részt kíván venni.
• A kezelt adatok köre és céljai:
• név* azonosítás
• telefonszám kapcsolattartás
• e-mail cím kapcsolattartás
• Az adatkezelés célja az érintettek azonosítása a sorsolás során, valamint a kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: azonosítási és kapcsolattartási adatok vonatkozásában azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli, olyan adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Álláspályázatra jelentkezők adatainak kezelése
• Adatkezelő lehetővé teszi az érintettek számára, hogy az általa meghirdetett álláspályázatra jelentkezzenek az álláspályázatban szereplő úton vagy módon (pl. elektronikus vagy papír alapon).
• Az álláspályázatra történő jelentkezés önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelő által meghirdetett álláspályázatra jelentkezik.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• szül. hely, idő azonosítás
• megpályázott pozíció neve jelentkezés beazonosításához
• szükséges
• különleges adat, pl. egészségügyi különleges adat kezelésére csak
• adat akkor kerül sor, ha az a pozíció
• betöltésének elbírálásához szükséges
• tapasztalatok – korábbi munkahely pozíció betöltésének elbírálásához
• neve és az ott eltöltött időszak szükséges a munkatapasztalat
• tapasztalatok – pozíció leírása pozíció betöltésének elbírálásához
• szükséges a munkatapasztalat
• iskolai végzettség pozíció betöltésének elbírálásához
• szükséges az iskolai végzettség
• idegen nyelvismeret, idegen nyelv és pozíció betöltésének elbírálásához
• ismeret foka szükséges az idegen nyelvismeret
• csatolt önéletrajz egyéb adatai pozíció betöltésének elbírálásához
• szükséges az önéletrajz, és annak
• munkakörhöz releváns adatai
• csatolt motivációs levél pozíció betöltésének elbírálásához
• szükséges a motivációs levél
• adatok jelentkezést követő 2 évig történő kezeléséhez való hozzájárulás jelzése, ha az érintett nem nyer felvételt – ki nem választás esetén történő adatkezelés jogalapjához szükséges
• Az adatkezelés célja az álláspályázatra történő jelentkezés, valamint a kapcsolattartás.
• Érintett tudomásul veszi, hogy amennyiben álláspályázatra jelentkezés során referencia személyt adott meg, e személlyel az Andrássy Thermál Hotel felveheti a kapcsolatot az érintett szakmai tapasztalatainak ellenőrzése céljából.
• Adatkezelés időtartama: cél megvalósulásáig, vagy érintett hozzájárulása alapján a jelentkezést követő 2 év leteltéig, vagy érintett időközben tett törlési igényéig.
Munkatársak adatainak nyilvántartása
• Adatkezelő a hatályos jogszabályok előírásai alapján köteles adatokat felvenni, és adatokat átadni az adóhatóság irányába biztosítási jogviszony, így munkaviszony létesítése, egyszerűsített foglalkoztatás vagy megbízási jogviszony esetén.
• A jogviszony létesítése önkéntes hozzájáruláson alapul, de az adatkezelés kötelező az adózás rendjéről szóló 2003. XCII. törvény 16.§ 4. bekezdése alapján, valamint az egyszerűsített foglalkoztatásról szóló 2010. évi LXXV. törvény 3. és 11.§ alapján.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelővel munkaviszonyt, vagy egyéb jogviszonyt létesít, amellyel kapcsolatban az Adatkezelőnek bejelentési kötelezettsége fakad.
• Kezelt adatok köre munkaviszony esetén:
• családi és utónév*
• születési hely
• születési idő* anyja neve*
• lakcím*
• adóazonosító jel*
• TAJ szám
• a végzettség, szakképzettség, szakképesítés, továbbá az ezt igazoló
• okiratot kibocsátó intézmény neve és az okirat száma*
• FEOR szám*
• biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése*
• biztosítás szünetelésének időtartama*
• heti munkaidő*
• bruttó személyi bér*
• nettó személyi bér*
• bankszámlaszám
• személyazonosító igazolvány száma
• telefonszám
• e-mail cím
• érintett személyes képmása
• idegen nyelv tudása
• munkakör, munkaköri leírás
• vezetői megbízások
• gyakornoki idő, vizsga, próbaidő
• fegyelmi eljárás, büntetés, felmentés
• büntetett előélet
• fizetési fokozat
• tudományos kutatás (publikáció)
• művészeti alkotói tevékenység
• munkában töltött idő
• munkaviszonyba beszámítható idő
• besorolással kapcsolatos adatok
• kapott kitüntetések, díjak és más elismerések, címek
• Kezelt adatok köre egyszerű foglalkoztatás esetén:
• családi és utónév*
• születési hely* születési idő* · anyja neve* · lakcím*
• adóazonosító jel* TAJ szám*
• egyszerűsített munka jellege* munkakör megnevezése*
• munkaviszony kezdete és megszűnésének napja*
• alkalmi munka esetén a ledolgozott munkaórák száma/nap
• (naponként)*
• rendes munkaidő
• bruttó személyi alapbér* nettó személyi alapbér* · bankszámlaszám
• munkavégzés helye
• Kezelt adatok köre megbízási jogviszony esetén:
• családi és utónév*
• születési hely* születési idő* · anyja neve* · lakcím*
• adóazonosító jel* TAJ szám*
• jogviszony kezdete* FEOR szám*
• biztosítási jogviszonyának kezdete, kódja, megszűnése* biztosítás szünetelésének időtartama*
• heti munkaidő*
• bruttó megbízási díj * nettó megbízási díj* · bankszámlaszám
· munkavégzés helye
• Az adatkezelés célja a jogszabályok szerinti kötelezettségek teljesítése.
• Adatkezelő az adatokat a Munkatárs kilépésének naptári éve végétől számított 5 évig tartja nyilván azzal, hogy a munkaügyi-, bér- és társadalombiztosítási nyilvántartásokat leselejtezni tilos.
• Az Adatkezelő által történő, az Adatkezelő Munkatársaival kapcsolatos adatkezelés során biztosítani szükséges, hogy az adatokat kizárólag azon Munkatárs(ak) kezelje/kezeljék, aki(k)nek az egyes, szükséges műveletek végzése során az adatkezelése elengedhetetlen.
• Amennyiben az Adatkezelő Munkatársaira vonatkozó adatok kezelése nem szükséges az egyes Munkatársak feladatainak ellátásához, azokat más Munkatársak nem ismerhetik meg.
• Munkatárs, különösen, ha adatgazda is egyúttal, a jelen Szabályzatot, vonatkozó egyéb belső szabályzatokat, utasításokat és egyebeket a jogviszony kezdetének napján, de legkésőbb az első munkában töltött napon kötelesek megismerni.
Közösségi oldalakon történő jelenlét és marketing
• Adatkezelő elérhető a Facebook közösségi portálon, valamint más közösségi oldalakon.
• A közösségi oldalak, azon belül is különösen a Facebook oldal használata és az azon keresztül, az Adatkezelővel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás, és egyéb, a közösségi oldal által megengedett művelet önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Azon természetes személyek, akik az Adatkezelő közösségi oldalait, különösen facebook.com közösségi oldalán lévő oldalt vagy azon megjelenő tartalmakat önként követik, megosztják, kedvelik.
• Kezelt adatok köre és célja:
• érintett publikus neve azonosítás
• publikus fotója azonosítás
• publikus e-mail címe kapcsolattartás
• érintett közösségi oldalon keresztül kapcsolattartás, válaszadás alapja
• küldött üzenete
• érintett általi értékelés, vagy más minőségjavítás, vagy egyéb művelet
• művelet eredménye célja
• Adatkezelő az érintettekkel a közösségi oldalon keresztül kizárólag akkor kommunikál, és így a kezelt adatok körének célja akkor válik lényegessé, ha az érintett a közösségi oldalon keresztül keresi meg az Adatkezelőt.
• A közösségi portálokon, különösen a Facebook-on történő jelenlét és az azzal kapcsolatos adatkezelés célja a weboldalon található tartalmak közösségi oldalon történő megosztása, publikálása, marketingje. A közösségi oldal segítségével az érintett tájékozódhat a legújabb akciókról is.
• Érintett a közösségi oldal feltételei alapján önként hozzájárul az Adatkezelő tartalmainak követésével, kedveléséhez. Példálózó meghatározással élve, a Facebook oldalon található üzenő falon közzétett hírfolyamra az érintett az oldalon található „like”/ „tetszik” linkre kattintva iratkozhat fel, és ezzel hozzájárul az Adatkezelő híreinek és ajánlatainak közzétételéhez a saját üzenőfalán, és az ugyanitt található „dislike”/”nem tetszik” linkre kattintva iratkozhat le, továbbá az üzenő fal beállításai segítségével törölheti a nem kívánt, üzenő falon megjelenő hírfolyamokat.
• Érintett az Adatkezelőt szövegesen és számszerűen értékelheti, ha ezt a közösségi oldal lehetővé teszi.
• Adatkezelő közösségi oldalán, különösen Facebook oldalán képeket/videófelvételeket is közzétesz a különböző eseményekről, az Adatkezelő szolgáltatásairól, egyebekről. Adatkezelő a facebook oldalt összekapcsolhatja más közösségi oldalakkal a facebook.com közösségi portál szabályai szerint, így a facebook oldalon történő közzétételen érteni kell az ilyen kapcsolt közösségi portálokon történő közzétételt is.
• Amennyiben nem tömegfelvételről, vagy közéleti szereplésről készült felvételről van szó (Ptk. 2:48.§), Adatkezelő mindig kikéri az érintett írásbeli hozzájárulását a képek közzététele előtt.
• Érintett az adott közösségi oldal adatkezeléséről tájékoztatást az adott közösségi oldalon kaphat, ennek megfelelően a Facebook oldal adatkezeléséről tájékoztatást a facebook.comcímen kaphat.
• Adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig.
Hozzájárulási nyilatkozattal kapcsolatos adatkezelés
• Adatkezelő az érintettektől papír alapú vagy elektronikus hozzájáruló nyilatkozatot kér az adataik megismeréséhez, kezeléséhez, adott esetben továbbításához.
• A hozzájáruló nyilatkozat adása önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az Adatkezelőtől adott szolgáltatás és/vagy termék kapcsán ajánlatot kér személyes adatainak megadása mellett.
• Kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás
• szül. hely, idő azonosítás
• Az adatkezelés célja: a hozzájáruló nyilatkozatok kezelése az adatkezelés jogalapjának bizonyíthatósága szempontjából szükséges (elszámoltathatóság elve), valamint kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: érintett kérésére történő visszavonásig, törlésig. Azon személyes adatok vonatkozásában, amelyek bizonylatokra kerülnek, és a bizonylat a könyvviteli elszámolást támasztja alá, az adatkezelés időtartama (a bizonylat vonatkozásában) a 2000. évi C. törvény 169. § (2) bekezdése alapján legalább 8 év.
Rögzített vonalú recepció működtetésével kapcsolatos adatkezelés
• Az Adatkezelő a fogyasztói panaszok intézésére, a fogyasztók tájékoztatására, minőségjavítás, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése céljából rögzített telefonvonalú recepciót működtet.
• Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása tekintettel arra, hogy az Adatkezelő számára jogszabály a rögzített vonalú recepció (ügyfélszolgálat) működtetését kötelezően nem írja elő. Amennyiben érintett nem kíván hozzájárulni a rögzített vonalú adatkezeléshez, úgy az Adatkezelő lehetővé teszi az érintett számára, hogy nem rögzített vonalon keresztül kerüljön kapcsolatba az Adatkezelővel.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, ideértve szervezet nevében, képviseletében eljáró természetes személyt is, aki a rögzített vonalú recepción keresztül kíván az Adatkezelővel kapcsolatba kerülni, kapcsolatot tartani.
• A kezelt adatok köre és célja:
• hívás azonosítója azonosítás
• név azonosítás
• telefonszám kapcsolattartás
• a hívás időpontja azonosítás
• a beszélgetés során megadott azonosítás
• személyes adatok
• telefonbeszélgetés oka válaszadás
• Az adatkezelés célja: minőségjavítás, az érintetti, felhasználói igények és problémák dokumentálása és hatékonyabb elintézése.
• Az adatkezelés időtartama: érintett kérésére törlésig, ennek hiányában 6 hónapig, vagy amennyiben az érintett megállapodást kötött az Adatkezelővel (így Adatkezelő Partnere), úgy azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
Parkoló bérlet
• Érintett parkolási szolgáltatás huzamosabb, meghatározott ideig tartó igénybevételére jogosult, amennyiben az Adatkezelőnél bérletet vált a következőkben megadott adataival.
• A bérlet váltása önkéntes hozzájáruláson alapul.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki az elérhető parkolási szolgáltatást huzamosabb ideig, többször kívánja igénybe venni, ezért adatainak önkéntes megadásával párhuzamosan bérletet vált.
• A kezelt adatok köre és célja:
• név azonosítás, számlázás
• cím számlázás
• telefonszám kapcsolattartás
• e-mail cím kapcsolattartás
• vásárlás napja jogosultság megkezdése
• bérlet lejáratának napja jogosultság megszűnése
• Adatkezelés célja: Adatkezelő a bérlettel meghatározott számú alkalmat biztosít meghatározott időben az érintett számára, hogy parkolási szolgáltatást vegyen igénybe, így az adatkezelés célja az érintett azonosítása és szolgáltatás-igénybevételi jogosultságának ellenőrzése, valamint kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: azon jogviszonyból eredő jogok és kötelezettségek érvényesíthetőségének elévüléséig tart, amely jogviszony kapcsán az Adatkezelő a személyes adatokat kezeli.
Panaszkezelés
• Adatkezelő biztosítja, hogy az érintett a megrendelt termékre és/vagy szolgáltatásra, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban (személyesen, telefonon) vagy írásban (személyesen vagy más által átadott irat útján, postai úton, elektronikus levélben) közölhesse.
• A panaszkezelés folyamata önkéntes hozzájárulás alapján indul meg, de panasz esetén az adatkezelés kötelező.
• Az érintettek köre: Minden természetes személy, aki megrendelt szolgáltatásra/termékre, és/vagy Adatkezelő magatartására, tevékenységére vagy mulasztására vonatkozó panaszát szóban vagy írásban közölni kívánja.
• A kezelt adatok köre és célja:
• panasz azonosítója azonosítás
• név azonosítás
• panasz beérkezésének időpontja azonosítás
• telefonszám kapcsolattartás
• a hívás időpontja azonosítás
• a beszélgetés során megadott azonosítás
• személyes adatok
• számlázási/levelezési cím kapcsolattartás
• panaszolt termék/szolgáltatás panasz kivizsgálása
• csatolt dokumentumok panasz kivizsgálása
• panasz oka panasz kivizsgálása
• maga a panasz panasz kivizsgálása
• Az adatok kezelésének célja az érintett és panasz azonosítása, valamint a törvényből származó kötelezően rögzítendő adatok felvétele, kezelése és a kapcsolattartás.
• Adatkezelés időtartama: Adatkezelő a panaszról felvett jegyzőkönyvet és a válasz másolati példányát a felvételüktől számított 5 évig kezeli a vonatkozó és hatályos 1997. évi CLV. törvény 17/A § 7. bek. alapján, kötelezően.
Kik kezelik az adataimat?
Az adatokat az Adatkezelő Munkatársai, kizárólag a feladataik elvégzéséhez elengedhetetlenül szükséges mértékben kezelhetik.
Ad át, továbbít adatot az Adatkezelő más részére? Személyes adatok feldolgozását alapvetően az Adatkezelő látja el, vagy ha a feladatot kiszervezi, úgy abban az esetben azt a Szabályzat I. sz. mellékletében meghatározott adatfeldolgozó(k) látja/látják el. Ebben az esetben az adatfeldolgozók felé ad át adatot az Adatkezelő és felel az adatfeldolgozók tevékenységéért.
Adatkezelő az érintett által meghatározott adatait Partnerei számára akkor továbbíthatja, ha az adatkezelés jogalapja tisztázott (pl. érintett előzetesen és önkéntesen hozzájárult) ÉS az adat az adatkezeléshez szükséges.
Milyen jogaim vannak? Az Info tv., valamint az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete alapján az érintett jogai a következők: a tájékoztatás joga, a helyesbítés joga, a törléshez való jog, az „elfeledtetéshez való jog”, az adatok zároláshoz/korlátozáshoz való jog, tiltakozáshoz való jog, bírósághoz fordulás joga, hatósághoz fordulás joga.
Az egyes jogok részletes meghatározásai, korlátai a Szabályzatban kerültek meghatározásra.
Hol és hogyan kérhetek részletes tájékoztatást az adatok kezeléséről, továbbításáról, valamint hol és hogyan élhetek jogaimmal? Adatkezelő felhívja az érintettek figyelmét, hogy az érintettek tájékoztatás kérésüket, valamint egyéb jogaik gyakorlását – ha azt jogszabály ki nem zárja – a thermal-jaszapati@vnet.hu e-mail címre, vagy Adatkezelő más elérhetőségre küldött nyilatkozattal tehetik meg. Az Adatkezelő a nyilatkozatot a beérkezéstől számított legrövidebb időn, de maximum 15 napon belül megvizsgálja és megválaszolja, valamint megteszi a szükséges lépéseket a nyilatkozatban, a Szabályzatban, valamint jogszabályban foglaltak alapján. Amennyiben együttes, közös adatkezelés történik, úgy az érintett bármely adatkezelőnél élhet jogaival.
Hova fordulhatok az önrendelkezési jog megsértése esetén? Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c Telefon: +36 (1) 391-1400 Fax: +36 (1) 391-1410 www: http://www.naih.hu e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Kiskorúakat sértő, gyűlöletkeltő, kirekesztő tartalmakkal, helyreigazítással, elhunyt személy jogaival, jó hírnév megsértésével kapcsolatos jogainak megsértése esetén:
Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság 1015 Budapest, Ostrom u. 23-25. Levélcím: 1525. Pf. 75 Tel: (06 1) 457 7100 Fax: (06 1) 356 5520 E-mail: info@nmhh.hu
Az érintett a jogainak megsértése esetén bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. Azt, hogy az adatkezelés a jogszabályban foglaltaknak megfelel, az Adatkezelő köteles bizonyítani.
Abban az esetben, ha az Adatkezelő az érintett adatainak jogellenes kezelésével vagy az adatbiztonság követelményeinek megszegésével az érintett személyiségi jogát megsérti, az érintett az Adatkezelőtől sérelemdíjat követelhet.
Az Adatkezelő hogyan gondoskodik az adataim biztonságáról?
Adatkezelő gondoskodik az adatok biztonságáról. Ennek érdekében megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek.
Adatkezelő az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.
Az adatbiztonság szabályainak érvényesüléséről az Adatkezelő az Adatvédelmi és Adatbiztonsági Szabályzattól és jelen Tájékoztatótól tartalmilag és formailag elkülönülő belső szabályzatok, utasítások, eljárási rendek útján (is) gondoskodik.
Adatkezelő az adatok biztonságát szolgáló intézkedések meghatározásakor és alkalmazásakor tekintettel van a technika mindenkori fejlettségére és több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt választja, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene.
Az Adatkezelő az informatikai védelemmel kapcsolatos feladatai körében gondoskodik különösen:
• A jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);
• Az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító
intézkedésekről, ezen belül a rendszeres biztonsági mentésről és a másolatok elkülönített, biztonságos kezeléséről (tükrözés, biztonsági
mentés);
• Az adatállományok vírusok elleni védelméről (vírusvédelem);
• Az adatállományok, illetve az azokat hordozó eszközök fizikai védelméről, ezen belül a tűzkár, vízkár, villámcsapás, egyéb elemi kár elleni védelemről, illetve az ilyen események következtében
bekövetkező károsodások helyreállíthatóságáról (archiválás, tűzvédelem).
Egyéb információk
Adatkezelő kijelenti, hogy a bejelentés-köteles adatkezelési tevékenységeket a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál nyilvántartásba vetette, a vonatkozó hatósági határozatok számai a a Tájékoztatónak az időközben módosulandó jogszabályi háttérrel, a Szabályzattal és egyéb belső szabályzattal való összehangolása miatti megváltoztatására a jogot
Kelt: 2020. április hó 1. nap
dr. Farády Zoltán Kálmán ügyvezető
üzemeltető
JOGI NYILATKOZAT
Felelősség korlátozása:
1. A Cadillac Kereskedelmi Zrt. semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt pontokban foglaltak miatt, bármilyen okból is következtek be:
– Az interneten küldött és/vagy fogadott bármilyen adat.
– Bármilyen működési hiba az internetes hálózatban, ami megakadályozza honlapunk
akadálytalan működését és a foglalást.
– Bármilyen meghibásodás bármely vételi eszközben a kommunikációs vonalakon.
– Bármely levél – függetlenül attól, hogy papír vagy elektronikus formában érkezett – de
főleg bármilyen adat elvesztése.
– Bármely szoftver nem megfelelő működése.
– Bármilyen programhiba, abnormális esemény vagy technikai hiba következményei.
2. A Cadillac Kereskedelmi Zrt. vonható felelősségre semmilyen esetben vis maior esetén vagy bármilyen eseménnyel kapcsolatosan, ami nem az irányítása alatt áll.
3. A Cadillac Kereskedelmi Zrt. fenntartja magának a jogot, hogy a honlapot előzetes figyelmeztetés nélkül megváltoztassa, frissítse, illetve annak működését időlegesen vagy tartósan szüneteltesse, vagy megszüntesse. A honlap felhasználója elfogadja, hogy a honlap módosításából, frissítéséből, működésének felfüggesztéséből, illetve megszüntetéséből eredő kárért a Cadillac Kereskedelmi Zrt. felelősséget nem vállal.
4. Jelen nyilatkozatban történt bármely módosítás attól az időponttól érvényes, amikor online
megtalálható a www.actorhotel.hu oldalon.
Szerzői jogok
Az oldalon található összes információ, fotó, valamint az oldal grafikai és technikai szerkezete a Cadillac Kereskedelmi Zrt. kizárólagos tulajdonát képezi, amely szerzői jogvédelem alatt áll (1999. évi LXXVI. törvény a szerzői jogról).
Ezek felhasználása, a jogtulajdonos hozzájárulása nélkül, a szerzői jogok megsértését jelenti, és jogi következményeket von maga után.
Az oldal bármely elemének felhasználásához a Cadillac Kereskedelmi Zrt. előzetes írásbeli engedélye szükséges.